Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

 

Artikel 1 Begrippen

 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:

 

Bruto jaarsalaris: het bruto jaarsalaris is gebaseerd op een fulltime dienstverband inclusief vakantiegeld en (indien van toepassing) vaste (gemiddelde) bonus en 13e maand.

Honorarium: de vergoeding aan JobShare voor de bemiddeling, opdrachtbegeleiding en afwikkeling van de Werving en selectieopdracht.

Kandidaat: de persoon die na selectie door JobShare wordt voorgedragen aan de Opdrachtgever.

Opdrachtgever: diegene die aan JobShare een opdracht heeft gegeven zoals in artikel 1 omschreven.

Werving en selectieopdracht: de opdracht waarbij JobShare ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een Opdrachtgever één of meerdere Kandidaten selecteert en deze(n) mondeling of schriftelijk bij Opdrachtgever introduceert.

 

 

Artikel 2: Algemeen

 

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Job Share B.V., verder “JobShare” en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

 

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met JobShare, voor de uitvoering waarvan door JobShare van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

 

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

 

2.4 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

2.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door JobShare voorgestelde Kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JobShare aan derden bekend te maken.

 

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 

3.1 Overeenkomsten waarbij JobShare partij is, gelden eerst als gesloten:

 

a)      na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel;

b)      na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door JobShare gedaan aanbod;

c)      bij mondelinge overeenkomst door overhandiging van administratie-, boekhoud- en of fiscale dan wel andere te verwerken bescheiden ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden;

 

3.2 Mondelinge afspraken binden JobShare slechts indien JobShare deze schriftelijk heeft bevestigd, bij gebreke daarvan geeft de inhoud van de door JobShare toegezonden factuur de inhoud van de overeenkomst weer, tenzij opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum de inhoud van de factuur betwist;

 

3.3 Indien JobShare tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meer-werkopdracht ontvangt van de opdrachtgever of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van opdrachtgever en JobShare daartoe gegevens aanlevert, waarna opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk accepteert, althans niet heeft geprotesteerd tegen het meerwerk, mag JobShare er vanuit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever is geschied tegen de door JobShare gehanteerde prijzen en tarieven;

 

3.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro's exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- , reis- en administratiekosten en leges, tenzij anders aangegeven;

 

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen voor latere opdrachten.

 

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 

4.1 JobShare zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. JobShare zal uitsluitend voldoende gekwalificeerd personeel inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst;

 

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft JobShare het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

 

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JobShare aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan JobShare worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JobShare zijn verstrekt, heeft JobShare het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;

 

4.4 JobShare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat JobShare is uitgegaan van door de opdrachtgever dan wel de voorgedragen kandidaat, verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze

onjuistheid of onvolledigheid voor JobShare kenbaar behoorde te zijn;

 

4.5 JobShare heeft het recht een exemplaar van het uitgevoerde werk in zijn dossier te houden ook al vraagt opdrachtgever vernietiging of teruggave van zijn dossier;

 

 4.6 Indien door JobShare of door JobShare ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdracht-gever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;

 

4.7 De locatie en het tijdstip van de uitvoering van de overeenkomst worden in overleg bepaald. Het is JobShare echter toegestaan de locatie en het tijdstip te wijzigen, mits zij dit tijdig met de opdrachtgever bespreekt. In het algemeen geldt dat bedoelde wijziging tijdig is doorgegeven, indien dat uiterlijk 48 uur voor het uitvoeren van de overeenkomst of een gedeelte daarvan plaatsvindt;

 

4.8 Opdrachtgever vrijwaart JobShare voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

 

Artikel 5: Annulering door opdrachtgever

 

5.1 Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen deze geheel of gedeeltelijk annuleert, blijft hij het verschuldigde honorarium conform artikel 8 van deze algemene voorwaarden verschuldigd, onverminderd het recht van JobShare op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst;

 

5.2 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden;

 

 

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen;

 

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. JobShare zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;

 

6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal JobShare opdrachtgever hierover van tevoren inlichten;

 

6.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal JobShare daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

 

Artikel 7: Uitvoeringstermijn

 

7.1 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever JobShare derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

 

Artikel 8: Honorarium

 

8.1 Het honorarium van JobShare wordt berekend op basis van een fulltime bruto jaarsalaris verhoogd met het vakantiegeld, eventuele 13e maand en vaste emolumenten van de geplaatste kandidaat;

 

8.2 Wanneer twee of meer kandidaten op 1 functie worden geplaatst, zal het honorarium worden berekend op basis van het gemeenschappelijke jaarsalaris verhoogd met vakantiegeld, eventuele 13 maanden en vaste emolumenten van de geplaatste kandidaten ;

 

8.3 Indien JobShare met opdrachtgever een vast tarief, uurtarief of dagdeeltarief overeenkomt, is JobShare niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief;

 

8.4 JobShare is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien JobShare kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en uitvoering de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en/of reis-, verblijfkosten met meer dan 5 % zijn gestegen;

 

8.5 JobShare zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. JobShare zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat;

 

8.6 JobShare heeft het recht het overeengekomen (uur)tarief jaarlijks te verhogen met minimaal het prijsindexcijfer van CBS voor “contractuele loonkosten per uur”, vermeerderd met 3,5 %, tenzij partijen andere afspraken hebben gemaakt;

 

8.7 Indien tijdens de werving- en selectieprocedure kandidaten via een ander kanaal dan via JobShare worden voorgedragen, worden deze kandidaten opgenomen in de procedure via JobShare en zijn de onderhavige algemene voorwaarden eveneens van toepassing, tenzij anders is overeengekomen. Deze bepaling geldt eveneens indien de kandidaten rechtstreeks via opdrachtgever worden aangemeld.

 

 

Artikel 9: Betaling

 

9.1 Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum op een door JobShare aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. JobShare is gerechtigd vooruitbetaling van (een gedeelte) van het verschuldigde bedrag te verlangen;

 

 9.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen 15 dagen c.q. binnen de overeengekomen termijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke (handels-)rente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

 

9.3 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van JobShare op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar;

 

 9.4 De door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 

10.1 Alle door JobShare geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen begrotingen, rapporten, adviezen, software, (elektronische) bestanden enz., blijven eigendom van JobShare totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met JobShare gesloten overeenkomsten is nagekomen. De geleverde zaken mogen dan ook niet tot datum betaling worden vervreemd, bezwaard of in onderpand worden gegeven.

 

 

Artikel 11: Incassokosten

 

11.1 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met  een minimum van € 350,00;

 

11.2 Indien JobShare hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

 

 

Artikel 12: Onderzoek, reclames

 

12.1 Klachten over de geleverde diensten dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na uitvoering schriftelijk te worden ingediend op het kantoor van JobShare (t.a.v. de directie) te Rotterdam. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat JobShare in staat is adequaat te reageren;

 

12.2 Klachten over de geleverde diensten dienen minimaal te bevatten:

 

a)      naam, adres en woonplaats van klager;

b)      naam en werkadres van degene over wie geklaagd wordt;

c)      beschrijving van de klacht;

d)      redenen voor de klacht;

e)      eventuele documentatie;

 

12.3 JobShare stuurt binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging met de verwachte behandelingstermijn;

 

12.4 Indien een klacht gegrond is, zal JobShare de diensten alsnog (laten) verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

 

12.5 De door JobShare opgestelde stukken, bestanden c.q. geschriften worden voor verzending aan een ontvangende instantie door opdrachtgever gecontroleerd. JobShare geeft opdrachtgever hiertoe voldoende gelegenheid. Opdrachtgever dient de stukken, bestanden c.q. geschriften te controleren op correctheid en volledigheid. Bij opdrachtgever rust de onderzoeksplicht. Na controle door opdrachtgever worden de opgestelde stukken naar de ontvangende instantie verzonden. Bij spoedeisende zaken ligt het risico van de kwaliteit en deugdelijkheid van de opgestelde stukken, bestanden c.q. geschriften steeds bij opdrachtgever. Opdrachtgever dient er op toe te zien dat het door JobShare opgestelde voldoet aan zijn wensen;

 

12.6 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of leveren niet meer mogelijk of zinvol is, zal JobShare slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde in het artikel “Aansprakelijkheid”.

 

 

Artikel 13: Opschorting en ontbinding

 

13.1 JobShare is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

·       opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

·       na het sluiten van de overeenkomst JobShare ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

·       opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

 

13.2 Voorts is JobShare bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

 

13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van JobShare op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien JobShare de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

 

 13.4 JobShare behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 

14.1 Indien JobShare aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

 

14.2 Indien JobShare aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van JobShare te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het door de wederpartij

verschuldigde honorarium, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

 

14.3 In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde tarief;

 

14.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

·       de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

·       de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van JobShare aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan JobShare toegerekend kunnen worden;

·       de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

 

14.5 JobShare is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

 

14.6 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is JobShare nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij JobShare bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij JobShare steeds de bedoeling van opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt;

 

14.7 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van JobShare of zijn ondergeschikten. 

 

 

Artikel 15: Vrijwaringen

 

15.1 Opdrachtgever vrijwaart JobShare voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en auteursrechten op door de opdrachtgever verstrekte bescheiden en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;

 

15.2 Indien opdrachtgever aan JobShare informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

 

Artikel 16: Overmacht

 

16.1 De partij die meent in overmacht te verkeren is verplicht de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen;

 

16.2 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

 

16.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop JobShare geen invloed kan uitoefenen, zoals ziekte van haar personeel, stroom- en computerstoringen, virussen, brand, diefstal, doch waardoor JobShare niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van JobShare worden daaronder begrepen;

 

 16.4 JobShare heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat JobShare zijn verplichtingen had moeten nakomen;

 

16.5 Voor zoveel JobShare ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is JobShare gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

 

Artikel 17: Geheimhouding

 

17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alle informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij door een der partijen schriftelijk aan de andere partij is medegedeeld dat bedoelde informatie niet vertrouwelijk is;

 

17.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, JobShare gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en JobShare zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is JobShare niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan;

 

17.3 JobShare is gerechtigd alle in haar bezit zijnde documenten en rapportages van de wederpartij, 12 maanden na het beëindigden van de werkzaamheden te vernietigen.

 

 

Artikel 18: Intellectuele eigendom en auteursrechten

 

18.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt JobShare zich de rechten en bevoegdheden voor die JobShare toekomen op grond van de Auteurswet;

 

18.2 Alle door JobShare verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen  niet door hem zonder voorafgaande toestemming van JobShare worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit;

 

18.3 JobShare behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 

Artikel 19 Garantie

 

19.1 Garantie op de uitgevoerde werkzaamheden is slechts van toepassing indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

 

19.2 Indien blijkt dat een door JobShare voorgedragen kandidaat binnen zes maanden na indiensttreding, op verzoek van opdrachtgever haar organisatie heeft verlaten in verband met het niet naar behoren functioneren, zal JobShare haar werving- en selectieprocedure kosteloos nogmaals aanvangen, teneinde te komen tot een nieuwe benoeming; 

 

 

Artikel 20: Geschillen

 

20.1 Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van JobShare. Niettemin heeft JobShare het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan de betreffende Raad van Arbitrage.

 

 

Artikel 21: Toepasselijk recht

 

21.1 Op elke overeenkomst tussen JobShare en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;

 

 

Artikel 22: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 

22.1 Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van JobShare: www.jobshare.nl.